እንኳዕ ብደሓን መጻእካ!

ንእሽቶ ጓል ሮዝ ዝሕብሩ ቡት ዝለበሰት ኣብ'ቲ ገምገም ባሕሪ ሻንኬሎን ማይን ገይራ ኣብ ምጽዋት እንከላ።

ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጎደና ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ኩባያ ናብ'ቲ ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ናይ ጎሓፍ መአከቢ ኣብ ምቕማጥ እንዳሃለወት።

እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?

null

ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል (Seattle Public Utilities) ነቲ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ኣብ ምሕዳስ ይርከብ። እዚ ትልሚ እዚ ዓማዊልናን ማሕበረሰብናን ማእኸል እቲ እንሰርሖ ስራሕ ክኾኑ ክንገብርን ነቶም ዝኣተናዮም ፋይናንሳዊ ቃል ኪዳናት ክንመሓድርን ዝሕግዘና እዩ። እዚ ምምሕያሽ እዚ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ከገብር እዩ፡

 • እቲ ነቲ ስራሕና እንሰርሓሉ ኣገባብ ነቲ ካብ ዓማዊልናን እቲ ማሕበረሰብን ዝኣከብናዮ ግብረመልሲ ዘንጸባርቕ ክኸውን ምግባር
 • ኣብ'ቶም ጎሊሆም ክወጹ ዝተገብሩ ተበግሶታትን ወፍሪታትን ስራሕቲ ምስራሕ
 • ብዛዕባ እቶም ኣብ'ተን ዝቕጽላ 3 ዓመታት ኣብ ናይ ግልጋሎት ሒሳባት ዝህልዉ ለውጢታት ብዝምልከት ግሉጽነት ክህሉ ምግባር
 • ናይ ኣፈጻጽማ መለክዒታት ምሕዳስ

ነቲ ዝተሓደሰ ትልሚ ክጸድቕ ንምግባር ናብ ከንቲባ ከተማ ሲያትልን ቤት ምኽሪ ከተማን ኣብ 2024 ኣታዊ ክንገብሮ ኢና።

ናይ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ምሕዳስ ናይ ግዜ ሰሌዳ

ነሓሰ 2023–
ጥቅምቲ 2023

ምስታፍን ርእይቶ ማሕበረሰብ ምእካብን

ሕዳር 2023–
ለካቲት 2024

ነቲ ዝተመሓየሸ ትልሚ ምምዕባል

መጋቢት 2024–
ሰነ 2024

ነቲ ትልሚ ተቐቢልካ ክሕተም ምግባር

ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል (SPU) ማለት እንታይ እዩ?

ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል (SPU) ማለት እንታይ እዩ?

ሕድሕድ ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል ወሳንቲን ህይወት ዝዕቅቡን ኣገልግሎታት ዘቕርብ ኮይኑ ጎናጎኒ ድማ ጥዕናኡ ዝተሓለወን ህርኩት ዝኾነ ማሕበረሰብ ክህልወና ንምግባር ህዝባዊ ጥዕናን ከባቢናን ክሕለዉ ይገብር። ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል ከባቢና ነቶም ቀጸልቲ ወለዶታት ከባቢና ዓቂብካ ንምስግጋር ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕደራ ማይን ጎሓፋትን ክህሉ ንምግባር ብውፉይነት ይሰርሕ።

ብዛዕባ ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል (SPU) ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ድልየት ኣለካዶ? ነቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽና ተወከስ።

ተልእኾ ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል፡ ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል ነቶም ኣብ'ዚ ግዜ ዘለናን ነቶም ኣብ መጻኢ ዝህልዉ ወለዶታትን ኣብ ግምት ብዘእቱ ኣገባብ ማይን ጎሓፍን ብማዕርነት ኣብ ምምሕዳር ምስ ማሕበረሰብና ብሓባር ብምስራሕ ጥዕናኦም ዝተሓለወ ሰባት፣ ከባቢን፣ ቁጠባን ንኽህሉ ምግባር።

እቶም ቀንዲ ግልጋሎታት ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል እንታይ እዮም?

እቶም ቀንዲ ግልጋሎታት ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል እንታይ እዮም?

ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ቱቦታት፣ ናይ ፈሳሲ ማይ መወገዲ፣ ዝስተ ማይን፣ ከምኡድማ ናይ ጎሓፍ ምእካብ ኣገልግሎታት ነመሓድርን ንጽግንን ኮይንና ነቶም ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከቡ ነበርቲን ንግዳዊ ትካላትን ድማ ነቕርበሎም። እቶም ኣብ ንድፊ፣ ጽገናን፣ ህንጸትን እነካይዶም ስራሕቲ ነቶም ነበርቲ፣ ንግዳዊ ትካላትን፣ በጻሕቲን ዘተኣማምኑ ግልጋሎታት ከም እነቕርብ ዘረጋግጹ እዮም።

 • ዝስተ ማይ፡ ካብ'ቶም ሕሉዋት ዝኾኑ ናይ ጎቦታት ተፋሰሳትና ውሑስን ጽሩይን ዝኾነ ዝስተ ማይ
 • ናይ ረሳሕ ፈሳሲን ናይ ፈሳሲ ማይን መወገዲ ቱቦታት፡ ግልጋሎታት ናይ ረሳሕ ማይን ወሓዚ ማይን መወገዲ ግልጋሎታት ጥዕናኻ ክሕሎ ብምግባር ምዑቋር ማይ፣ ውሕጅን፣ ብኽልትን ድማ ይከላኸሉ
 • ጎሓፍ፣ መሊስካ ምጥቃምን፣ ኮምፖስትን፡መደባት ምእካብ ጎሓፍ፣ ምውጋድን፣ ምቕናስን
 • ጽርይቲ ኸተማ፡ ሲያትል ጽርይቲን ውሕስቲን ንምግባር ጎሓፋት፣ ናይ መንድቕ ስእሊታት፣ መራፍእ፣ ዘይሕጋዊ ጎሓፍን፣ ካልኦት ጎዳእቲ ዝኾኑ ነገራት ምውጋድ

ኣብ ሕድሕድ ዓመት ነዞም ዝስዕቡ ተግባራት ንዓዩ፡

 • 40+ ቢልዮን ጋሎናት ዝስተ ማይ ነቕርብ
 • 1,200+ ማይልስ ዝንውሓቶም ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ቱቦታትን 1,000+ ማይልስ ዝኸውን ናይ ፈሳሲ መወገዲ ጉድጓዳትን ቱቦታትን ምጽጋን
 • 22+ ሚልዮን ናይ ገዛውቲ ጎሓፍ፣ መሊስካ ኣብ ጥቕሚ ዝዉዕልን፣ ኮምፖስትን ምልዓልን ምውህሃድን
 • 5+ ሚልዮን ፓውንዳት ዝኸውን ጎሓፍን ዝተደርበዩን ነገራት ካብ ህዝባዊ ቦታታት ምልዓል
 • 50+ ዝኾኑ ምስኻን ምስ ማሕበረሰባትን ዝራኸቡ ናይ ዓማዊል መደባት ምቕራብ
 • እዚኦምን ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራትን!
ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ እንታይ እዩ?

ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ እንታይ እዩ?

ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ናይ'ቲ ኣገልግሎታት ኣቕራቢ ንማይን ረሳሕ ፈሳሲን ብዝምልከት ዝህልዉዎ ቀዳምነት ዝህቦም ነገራት፣ ናይ ኣገልግሎት ምቕራብ፣ ወፈራታትን ኣብ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ለውጢ ምግባርን ዝኣመሰሉ መደባት ዝሕንጽጽ እዩ። ህዝባዊ ግልጋሎታት ሲያትል ምስ ማሕበረሰባት ከመይ ብዝበለ ኣገባብ ብሓባር ከም ዝሰርሕን፣ ከመይ ኣቢልና ከምንውድብ፣ ወፈራታት ከም ኣነካይድን፣ ንገዛእ ርእስና ድማ ከም እንግምግምን ከመይ ብዝበለ ኣገባብ ንማዕርነት፣ ርትዓዊነትን፣ ከባቢያዊ መሪሕነትን ብውፉይነት ከም እንሰርሕን ብዝምልከት መምርሒታት ዝሓዘ እዩ።

ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ኣርባዕተ ቀዳምነት ዝህቦም ናይ ትኹረት ቦታታት ኣለዉዎ፡

 • ኣገደስቲ ግልጋሎታት ምቕራብ። ውሑስ ዝኾነ ናይ ቡንባ ማይ ምቕራብ፣ ጎሓፍን ዝተደርበዩ ነገራትን ክቕንስ ምግባር፣ ንረሳሕ ማይን ናይ ዝናብ ማይን ምቁጽጻርን ንዓማዊል ድማ ግብረ መልሲ ምሃብን።
 • ከባቢን ጥዕናን ምሕላው። ናይ ማይ ፍልፍላት ምሕላው፣ ዝተወሃሃዱን ፍትሓዊን ዝኾኑ ኣብ ምሕደራን ስርዓታትን ማይ ዝካየዱ ወፍሪታት ክውስኹ ምግባር፣ ቁጠባና ክልወጥ ብምሕጋዝ ናይ ሲያትል ጎሓፍን ናይ ካርበን ብከላን ክቕንስ ምግባር።
 • ዓማዊልና፣ እቲ ማሕበረሰብን፣ ሰራሕተኛታትናን፣ ክበራትዑ ምግባር። ናይ ኣገልግሎት ወሃብቲ ተበጻሕነት ክዓቢ ምግባር፣ ምስ ናይ ማሕበረሰብ ውድባት ብሓባር ብምዃን ጽርየት ህይወትን ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ዕድላትን ክድንፍዑ ኣብ ምግባር ምስራሕ። ዝያዳ ብዝሑነት ዘለዎን ተለዋዋጢን ዝኾነ ናይ ስራሕ ሓይሊ ምምዕባልን ክድንፍዕ ምግባርን።
 • ንግዳዊ ልምዲታት ክድልድሉ ምግባር። ናይ ኣገልግሎት ከፈልቲ ርትዓዊነት ክድንፍዕ ምግባርን ኣገልግሎታት ኣብ ምቕራብን ንብረትን ሓደጋን ኣብ ምምሕዳር ድማ ተዓጻጻፍን ፈጠራውን ምዃን።

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነቲ ሐዚ ዘሎ 2021–2026 ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ተወከስ።

ንምንታይ እዩ እቲ ዘለና ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ክመሓየሽ ዘለዎ?

ንምንታይ እዩ እቲ ዘለና ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንግዲ ክመሓየሽ ዘለዎ?

ነዚ ትልሚ ኣብ ሕድሕድ ሰለስተ ዓመታት ነሕድሶ እንትንኾን እዚ ድማ እቲ ናትና ጠመተ ምስ'ቶም ህሉዋት ጠለባት እቲ ኣገልግሎት እንህቦ ማሕበረሰብ ዝሰማምዑ ምዃኖም ንምርግጋጽን ዓማዊልና ድማ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ዘሎ ለውጢ ተገማቲነትን ቀጻልነት ዘለዎ ክኾነሎም ምግባር። እቲ ቐጻሊ ምምሕያሽ ኣብ 2024 ዝካየድ ኮይኑ፣ ንስኻ ድማ ኣብ መጻኢ ህዝባዊ ግልጋሎታትካ ቅርጺ ኣብ ምትሓዝ ክትሕግዝ ንደልየካ ኣለና።